Menu Close

Spotkanie Unions Migrant Net and Cities Together for Integration w Warszawie | Зустріч профспілок Migrant Net і Cities Together for Integration у Варшаві

W dniach 27-28 września w siedzibie OPZZ odbyło się dwudniowe spotkanie w ramach programu wzajemnego uczenia się ”Unions Migrant net and Cities Together for Integration”.

Spotkanie to było poświęcone sytuacji migrantów na rynku pracy i miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych europejskich miast, m.in. Włoch i Grecji, Ukrainy i Polski. Uczestniczyli w nim m.in. Roman DATSKO, FPU obwód lwowski – przewodniczący obwodu lwowskiego, Myroslava KAFTAN, przewodnicząca KVPU, Goda NEVERAUSKAITE, doradca ITUC oraz przedstawiciele z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Podczas dwudniowego spotkania rozmawiano m.in. o wojnie na Ukrainie i sytuacji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Europie oraz sposobach na integrację migrantów w miejscach pracy. Uwagę poświęcono też wyzwaniom na polskim rynku pracy, które omówił wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących głównie na rynku budowlanym i w transporcie.

Mówiono też o konieczności walki o godną pracę dla wszystkich, tj. zawierania umów o pracę – aż 70% umów, które podpisują migranci, to umowy zawarte podstawie kodeksu cywilnego, kwestiach nadużyć w środowisku pracy czy niewystarczających uprawnieniach państwowej inspekcji pracy. Z kolei Natalia Koleśnik, specjalistka ds. pracowników ukraińskich i Ludmiła Prosandeva z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przedstawiły działania Punktu.

OPZZ przybliżyło również szczegóły współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Centrum Organizowania Związków Zawodowych oraz założoną przez AFL – CIO, obecnie największą międzynarodową organizacją zajmującą się prawami pracowniczymi z siedzibą w USA, czy Centrum Solidarności. Spotkanie zakończyło się wizytą w Ukraińskim Domu w Warszawie, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z jego codzienną działalności oraz porozmawiać z Benjaminem Cope, kierownikiem ośrodka.


27-28 вересня в офісі OPZZ відбулася дводенна зустріч в рамках програми взаємонавчання «Unions Migrant net and Cities Together for Integration».

Ця зустріч була присвячена становищу мігрантів на ринку праці та мала на меті обмін досвідом між представниками різних міст Європи, в т.ч. Італія та Греція, Україна та Польща. У ньому, серед інших, взяли участь Роман ДАЦЬКО, ФПУ Львівщини – голова Львівської області, Мирослава КАФТАН, голова КВПУ, Года НЕВЕРАУСКАЙТЕ, радник МКП та представники від Європейської конфедерації профспілок.

Під час дводенної зустрічі говорили про війну в Україні та становище українських біженців на ринку праці в Європі та методи інтеграції мігрантів на робочих місцях. Також було приділено увагу викликам на польському ринку праці, про які говорив Себастьян Кочвін, віце-президент OPZZ, з особливим наголосом на змінах, які відбуваються переважно на ринку будівництва та транспорту.

Також йшлося про необхідність боротьби за гідну працю для кожного, тобто укладення трудових договорів – аж 70% контрактів, які підписують переселенці, це договори, укладені на основі Цивільного кодексу, питання зловживань у робочому середовищі чи недостатніх повноваження державної інспекції праці. У свою чергу Наталія Колеснік, фахівець з питань українських працiвникiв та Людмила Просандєєва з психологiчно-консультаційного пункту презентували діяльність Пункту.

OPZZ також ознайомила з деталями співпраці з неурядовими організаціями, зокрема Асоціацією правового втручання, Центром організації профспілок та AFL-CIO, заснованою AFL – CIO, наразі найбільшою міжнародною організацією, що займається правами працівників у США та Центр Солідарності. Зустріч завершилася відвідуванням Українського дому у Варшаві, де учасники зустрічі мали змогу ознайомитися з його повсякденною діяльністю та поспілкуватися з Бенджаміном Коупом, керівником центру.